آشنایی با نحوه اجرای وال پست در شرایط و مکان های مختلف
آشنایی با نحوه اجرای وال پست در شرایط و مکان های مختلف

آشنایی با نحوه اجرای وال پست در شرایط و مکان های مختلف، پاسخ به پرسش نقش وال پست در استحکام بنا چیست و چگونه اجرا می شود؟، آنقدر حائز اهمیت است که در مقررات ملی ساختمان مفصلا به آن اشاره شده و استانداردهای مورد تایید قید گردیده است. مهندسین ناظر موظفند این اصول را در ساخت بنا بررسی و در صورت رعایت آن ها، پروانه ساخت را به مالکین ارائه دهند.

نحوه اجرای وال پست فلزی در اسکلت های فلزی چگونه است؟

در اسکلت های فلزی، استفاده از وال پست بسیار ضروری است، چون به کارگیری آن موجب بهبود عملکرد سازه در هنگام تغییر مکان جانبی آن در طبقه های بالا می شود. برای نصب وال پست فلزی در ساختمان هایی که اسکلت فلزی دارند از روش جوشکاری وال پست به ستون و تیر استفاده می کنند و در نهایت دیوارچینی را انجام می دهند.

روش اجرای وال پست بتنی در ساختمان های بتنی چگونه است؟

در ساختمان های بتنی، استفاده از وال پست نیز بسیار اهمیت دارد. چون به کارگیری آن باعث ثابت ماندن سازه در هنگام زلزله می شود. در این روش، برای اجرای وال پست باید چند مرحله را انجام دهیم که در ادامه برای شما بیان شده است.

  1. ابتدا محل قرارگیری وال پست ها طبق نقشه سازه مشخص شده سپس ورق های اتصال روی سقف و تیرها نصب می شوند.

  2. در مرحله بعد، فاصله نصب وال پست ها را برای اجرا دیوار خالی گذاشته، سپس در زمان چیدن بلوک ها در هر 2 ردیف از یک بست استفاده کرده و دو دیوار جدا از هم را به هم متصل می کنیم.

  3. در این مرحله بعد از ساخت دیوار، چهار میلگرد را به ورق های اتصال جوش داده و بست های بین ردیف ها را با استفاده از سیم آماتوربندی به میلگرد ها می بندیم.

  4. در آخرین مرحله، دو قسمت دیوار را قالب بسته و داخل آن ها بتن می ریزیم. در نهایت با باز کردن قالب ها در دیوار، وال پست هایی منطبق با ضخامت دیوار خواهیم داشت.

روش اجرای وال پست فلزی در اسکلت بتنی چگونه است؟

در این روش اجرا، ابتدا پلیت ها قبل از بتن ریزی داخل قالب ها قرار می گیرند سپس بتن ریزی انجام شده و با باز کردن قالب ها، پلیت ها جهت جوش دادن وال پست ها مورد استفاده قرار می گیرند.

نحوه اجرا وال پست فلزی در بلوک های سبک چگونه است؟

در این روش نیز باید ابتدا جایگاه وال پست ها مشخص شود، سپس ورق های اتصال به سقف و کف متصل گردد. در مرحله بعد باید وال پست ها به ورق ها جوش داده شده شود.